Quality Policy

Team Precision PCL. aim to produce the good quality product meet customer requirement and on time delirery conduce to customer satisfaction by concept of quality improvement to maintain of excellence quality standard and safety of product including contribution of customer's trust that are continual improvement practice to achieve world class organization.

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า โดยถือหลักว่า การปรับปรุงด้านคุณภาพ เพื่อการรักษาไว้ซึ่ง มาตรฐานคุณภาพที่เป็นเลิศ และความปลอดภัยในการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์รวมถึงการสร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้านั้นเป็นพัฒนาการที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพื่อการเป็นองค์กรระดับโลก

 

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
(Occupational Health, Safety and Environmental Policy)

        บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) สาขารังสิตและสาขาปราจีนบุรี เป็นผู้ดำเนินงานรับประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังต่อไปนี้
1.ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ ขององค์กรโดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน OHSAS 18001 และ ISO 14001
2.มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
3.ดำเนินการตรวจสอบจัดทำเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยการนำมาประยุกต์ใช้ให้คุ้มค่ารวมถึงมีการป้องกันมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆขององค์กร
4.มีการสร้างจิตสำนึก ฝึกอบรมให้พนักงานและผู้ที่ทำงานในนามองค์กร มีความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
5.มีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่ทำงานในนามองค์กร มีความเข้าใจในนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการเผยแพร่สื่อสารต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการทบทวนนโยบายการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายบริหารตามระยะเวลาที่เหมาะสม

 

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

      บริษัททีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต เป็นผู้ดำเนินงานรับประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯจึงได้ดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงานมาดังนั้นบริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้กำหนดนโยบายดังต่อไปนี้ประยุกต์ใช้ภายในบริษัททั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการอย่างต่อเนื่องและให้คงอยู่ต่อไป

ดังนั้นบริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้กำหนดนโยบายดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
3. บริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฎิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ที่จะต้องให้ความร่วมมือรวมถึงการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นด้านการอนุรักษ์พลังงาน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและด้านอื่นๆตามความเหมาะสม
6. บริษัทฯ จะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย แผนการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง