• Expand
  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท (Company Information)
  • Collapse
   ปี 2561 (2018)
   • 09/05/2018   (1) ประวัติความเป็นมา   Download
        (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ   Download
        (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ   Download
        (4) คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ประวัติ)   Download
        (5) โครงสร้างองค์กร   Download
        (6) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   Download
        (7) โครงสร้างการถือหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก   Download
        (8) ข้อบังคับบริษัทฯ   Download
        (9) นโยบายการจ่ายเงินปันผล   Download
        (10) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ   Download
 • Expand
  ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (Financial Information)
  • Collapse
   ปี 2560 (2017)
   • 09/05/2018   - งบการเงิน ปี 2560   Download
        - Financial Statement –Year 2017   Download
  • Expand
   ปี 2559 (2016)
   • 21/03/2017   - งบการเงิน ปี 2559   Download
        - Financial Statement –Year 2016   Download
 • Collapse
  รายงานประจำปี (Annual Report)
  • Collapse
   ปี 2563 (2020)
   • 22/03/2021   - หนังสือรายงานประจำปี 2563 New Document   Download
        - Annual Report 2020 New Document   Download
  • Expand
   ปี 2562 (2019)
   • 30/03/2020   - หนังสือรายงานประจำปี 2562   Download
        - Annual Report 2019   Download
  • Expand
   ปี 2561 (2018)
   • 29/03/2019   - หนังสือรายงานประจำปี 2561   Download
        - Annual Report 2018   Download
  • Expand
   ปี 2560 (2017)
   • 04/02/2018   - หนังสือรายงานประจำปี 2560   Download
        - Annual Report 2017   Download
  • Expand
   ปี 2559 (2016)
   • 23/03/2017   - หนังสือรายงานประจำปี 2559   Download
        - Annual Report 2016   Download
  • Expand
   ปี 2558 (2015)
   • 25/03/2016   - หนังสือรายงานประจำปี 2558   Download
        - Annual Report 2015   Download
  • Expand
   ปี 2557 (2014)
   • 26/03/2015   - หนังสือรายงานประจำปี 2557   Download
        - Annual Report 2014   Download
 • Expand
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  • Collapse
   ปี 2559 (2016)
   • 21/03/2017   - แบบ 56-1 ปี 2559   Download
  • Collapse
   ปี 2558 (2015)
   • 21/03/2017   - แบบ 56-1 ปี 2558   Download
  • Collapse
   ปี 2557 (2014)
   • 21/03/2017   - แบบ 56-1 ปี 2557   Download
 • Collapse
  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting of Shareholders)
  • Collapse
   ปี 2564 (2021)
   • 06/05/2021   - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 New Document   Download
        - Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 New Document   Download
    19/04/2021   - แนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท New Document   Download
        - Guidelines for convening the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 New Document   Download
    22/03/2021   - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 New Document   Download
        - Invitation for year 2021 New Document   Download
  • Expand
   ปี 2563 (2020)
   • 11/05/2020   - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563   Download
        - Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020   Download
    03/04/2020   - แนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท   Download
        - Guidelines for convening the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020   Download
    25/03/2020   - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563   Download
        - Invitation for year 2020   Download
  • Expand
   ปี 2562 (2019)
   • 09/05/2019   - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562   Download
        - Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2019   Download
    26/03/2019   - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562   Download
        - Invitation for year 2019   Download
  • Expand
   ปี 2561 (2018)
   • 09/05/2018   - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561   Download
        - Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2018   Download
    26/03/2018   - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561   Download
        - Invitation for year 2018   Download
    26/03/2018   - หนังสือมอบฉันทะ 2561   Download
        - Proxy for year 2018   Download
  • Expand
   ปี 2560 (2017)
   • 02/05/2017   - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560   Download
        - Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017   Download
    21/03/2017   - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   Download
        - Invitation for year 2017   Download
    21/03/2017   - หนังสือมอบฉันทะ 2560   Download
        - Proxy for year 2017   Download
  • Expand
   ปี 2559 (2016)
   • 02/05/2016   - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559   Download
        - Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2016   Download
    18/03/2016   - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559   Download
        - Invitation for year 2016   Download
    18/03/2016   - หนังสือมอบฉันทะ 2559   Download
        - Proxy for year 2016   Download
 • Collapse
  สิทธิผู้ถือหุ้น (Shareholders Rights)
  • Collapse
   ปี 2564 (2021)
   • 22/02/2021   - รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 New Document   Download
        - Report of the Results of Shareholders Proposing Agenda for 2021 New Document   Download
    11/12/2020   - หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและกรรมการ AGM 2564   Download
        - Criteria of Shareholders Rights for agenda proposal AGM 2021   Download
    11/12/2020   - แบบ ก เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ AGM 2564   Download
        - Form A: Agenda Proposal form AGM 2021   Download
    11/12/2020   - แบบ ข เสนอขื่อกรรมการ AGM 2564   Download
        - Form B: Director Nomination Form AGM 2021   Download
    11/12/2020   - แบบ ค ข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ AGM 2564   Download
        - Form C: Bio-Data of Proposed Candidate AGM 2021   Download
  • Expand
   ปี 2563 (2020)
   • 24/02/2020   - รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563   Download
        - Report of the Results of Shareholders Proposing Agenda for 2020   Download
    06/12/2019   - หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและกรรมการ AGM 2563   Download
        - Criteria of Shareholders Rights for agenda proposal AGM 2020   Download
    06/12/2019   - แบบ ก เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ AGM 2563   Download
        - Form A: Agenda Proposal form AGM 2020   Download
    06/12/2019   - แบบ ข เสนอขื่อกรรมการ AGM 2563   Download
        - Form B: Director Nomination Form AGM 2020   Download
    06/12/2019   - แบบ ค ข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ AGM 2563   Download
        - Form C: Bio-Data of Proposed Candidate AGM 2020   Download
  • Expand
   ปี 2562 (2019)
   • 25/02/2019   - รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562   Download
        - Report of the Results of Shareholders Proposing Agenda for 2019   Download
    11/12/2018   - หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและกรรมการ AGM 2562   Download
        - Criteria of Shareholders Rights for agenda proposal AGM 2019   Download
    11/12/2018   - แบบ ก เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ AGM 2562   Download
        - Form A: Agenda Proposal form AGM 2019   Download
    11/12/2018   - แบบ ข เสนอขื่อกรรมการ AGM 2562   Download
        - Form B: Director Nomination Form AGM 2019   Download
    11/12/2018   - แบบ ค ข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ AGM 2562   Download
        - Form C: Bio-Data of Proposed Candidate AGM 20189   Download
  • Expand
   ปี 2561 (2018)
   • 24/02/2018   - รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561   Download
        - Report of the Results of Shareholders Proposing Agenda for 2018   Download
    07/12/2017   - หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและกรรมการ AGM 2561   Download
        - Criteria of Shareholders Rights for agenda proposal AGM 2018   Download
    07/12/2017   - แบบ ก เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ AGM 2561   Download
        - Form A: Agenda Proposal form AGM 2018   Download
    07/12/2017   - แบบ ข เสนอขื่อกรรมการ AGM 2561   Download
        - Form B: Director Nomination Form AGM 2018   Download
    07/12/2017   - แบบ ค ข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ AGM 2561   Download
        - Form C: Bio-Data of Proposed Candidate AGM 2018   Download
  • Expand
   ปี 2560 (2017)
   • 24/02/2017   - รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   Download
        - Report of the Results of Shareholders Proposing Agenda for 2017   Download
    09/12/2016   - หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและกรรมการ AGM 2560   Download
        - Criteria of Shareholders Rights for agenda proposal   Download
    09/12/2016   - แบบ ก เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ AGM 2560   Download
        - Form A: Agenda Proposal form AGM 2017   Download
    09/12/2016   - แบบ ข เสนอขื่อกรรมการ AGM 2560   Download
        - Form B: Director Nomination Form AGM 2017   Download
    09/12/2016   - แบบ ค ข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ AGM 2560   Download
        - Form C: Bio-Data of Proposed Candidate AGM 2017   Download
  • Expand
   ปี 2559 (2016)
   • 29/02/2016   - รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559   Download
        - Report of the Results of Shareholders Proposing Agenda for 2016   Download
    22/12/2015   - หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ   Download
        - Criteria of Shareholders Rights for agenda proposal   Download
    22/12/2015   - แบบ ก เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ AGM 2559   Download
        - Form A: Agenda Proposal form AGM 2016   Download